خانه

رهبری در بحران

اَبرام به خداوند ایمان آورد، و او این را برای وی پارسایی به شمار آورد.

پیدایش 15:6

قدرت عظیم دعا

قدرت دعا

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: