خانه

برنامه های پیشنهادی

اینک خدای بخشندۀ پایداری و دلگرمی به شما عطا کند که در انطباق با مسیحْ عیسی با یکدیگر همفکر باشید.

رومیان 15:5

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: