تعلیمات

کتاب الف

کتاب الف

دقایقی با کلام خدا - کشیش سپهر

دقایقی با کلام خدا - کشیش سپهر

خبر خوش - کشیش وارتان

خبر خوش - کشیش وارتان

فجایع طبیعی و آمدن مسیح

فجایع طبیعی و آمدن مسیح

پرواز - کشیش سپهر

پرواز - کشیش سپهر

زندگی ایوب - کشیش نینوس

زندگی ایوب - کشیش نینوس

صلح و آشتی

صلح و آشتی

انسان از ابتدا - کشیش مگی یقنظر

انسان از ابتدا - کشیش مگی یقنظر

پیام های کشیش نینوس

پیام های کشیش نینوس

آموزش نجات - کشیش مدبر

آموزش نجات - کشیش مدبر

برنامه جوانان

برنامه جوانان

پیدایش - کشیش مدبر

پیدایش - کشیش مدبر

بدعت ها - کشیش مدبر

بدعت ها - کشیش مدبر

پیام های کشیش آراماییس

پیام های کشیش آراماییس

در خانه با کلام مسیح

در خانه با کلام مسیح

شناخت شیطان - برادر حامی

شناخت شیطان - برادر حامی

دعا و شفا - کشیش مدبر

دعا و شفا - کشیش مدبر

نقش زنان در کلیسا - دکتر ساسان توسلی

نقش زنان در کلیسا - دکتر ساسان توسلی

عهد خون-کشیش مدبر

عهد خون-کشیش مدبر

موعظه سر کوه - کشیش مدبر

موعظه سر کوه - کشیش مدبر

ملاقات با مسیح - کشیش نینوس

ملاقات با مسیح - کشیش نینوس

پیام های کوتاه - کشیش مگی

پیام های کوتاه - کشیش مگی

عطایای روح القدس-کشیش مدبر

عطایای روح القدس-کشیش مدبر

پنج موعظه - کشیش ارشام فر

پنج موعظه - کشیش ارشام فر

کلام خدا - کشیش سپهر

کلام خدا - کشیش سپهر

بررسی انجیل لوقا

بررسی انجیل لوقا

کلیسای چشمه حیات ایرانیان

کلیسای چشمه حیات ایرانیان

سوالاتی در مورد ایمان پدر ذکریا پطرس

سوالاتی در مورد ایمان پدر ذکریا پطرس

در نام عیسی - دکتر ساسان توسلی

در نام عیسی - دکتر ساسان توسلی

زندگی متعادل مسیحی

زندگی متعادل مسیحی