تعلیمات

برنامه جوانان

برنامه جوانان

موعظه سر کوه - کشیش مدبر

موعظه سر کوه - کشیش مدبر

نقش زنان در کلیسا - دکتر ساسان توسلی

نقش زنان در کلیسا - دکتر ساسان توسلی

انسان از ابتدا - کشیش مگی یقنظر

انسان از ابتدا - کشیش مگی یقنظر

دقایقی با کلام خدا - کشیش سپهر

دقایقی با کلام خدا - کشیش سپهر

خبر خوش - کشیش وارتان

خبر خوش - کشیش وارتان

آموزش نجات - کشیش مدبر

آموزش نجات - کشیش مدبر

بررسی انجیل لوقا

بررسی انجیل لوقا

زندگی متعادل مسیحی

زندگی متعادل مسیحی

پیام های کشیش آراماییس

پیام های کشیش آراماییس

شناخت شیطان - برادر حامی

شناخت شیطان - برادر حامی

کلام خدا - کشیش سپهر

کلام خدا - کشیش سپهر

در نام عیسی - دکتر ساسان توسلی

در نام عیسی - دکتر ساسان توسلی

زندگی ایوب - کشیش نینوس

زندگی ایوب - کشیش نینوس

پیام های کشیش نینوس

پیام های کشیش نینوس

فجایع طبیعی و آمدن مسیح

فجایع طبیعی و آمدن مسیح

پنج موعظه - کشیش ارشام فر

پنج موعظه - کشیش ارشام فر

پیدایش - کشیش مدبر

پیدایش - کشیش مدبر

بدعت ها - کشیش مدبر

بدعت ها - کشیش مدبر

عطایای روح القدس-کشیش مدبر

عطایای روح القدس-کشیش مدبر

صلح و آشتی

صلح و آشتی

ملاقات با مسیح - کشیش نینوس

ملاقات با مسیح - کشیش نینوس

پیام های کوتاه - کشیش مگی

پیام های کوتاه - کشیش مگی

کلیسای چشمه حیات ایرانیان

کلیسای چشمه حیات ایرانیان

عهد خون-کشیش مدبر

عهد خون-کشیش مدبر

پرواز - کشیش سپهر

پرواز - کشیش سپهر

در خانه با کلام مسیح

در خانه با کلام مسیح

دعا و شفا - کشیش مدبر

دعا و شفا - کشیش مدبر

سوالاتی در مورد ایمان پدر ذکریا پطرس

سوالاتی در مورد ایمان پدر ذکریا پطرس

کتاب الف

کتاب الف