کلیپ

کریسمس ۲۰۱۶ مبارک - تلویزیون سما

کریسمس ۲۰۱۶ مبارک - تلویزیون سما

ایمان در سکوت

ایمان در سکوت

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - سمی تیپیت

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - سمی تیپیت

نجات دهنده - کشیش وارطان

نجات دهنده - کشیش وارطان

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش یقنظر

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش یقنظر

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش ارشامفر

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش ارشامفر

امثال

امثال

22 فوریه روز برکت

22 فوریه روز برکت