کنفرانس ها

انسانیت کهنه انسانیت تازه

انسانیت کهنه انسانیت تازه

آیا صدای خدا را میشنوید؟ کنفرانس ۲۰۱۵

آیا صدای خدا را میشنوید؟ کنفرانس ۲۰۱۵

رویای مردان خدا - کشیش جانسون

رویای مردان خدا - کشیش جانسون

کنفرانس بین المللی 2005

کنفرانس بین المللی 2005

کنفرانس مسح روح القدس

کنفرانس مسح روح القدس

سری کنفرانس سوئد 2014

سری کنفرانس سوئد 2014