کنفرانس ها

آیا صدای خدا را میشنوید؟ کنفرانس ۲۰۱۵

آیا صدای خدا را میشنوید؟ کنفرانس ۲۰۱۵

رویای مردان خدا - کشیش جانسون

رویای مردان خدا - کشیش جانسون

سری کنفرانس سوئد 2014

سری کنفرانس سوئد 2014

کنفرانس بین المللی 2005

کنفرانس بین المللی 2005

انسانیت کهنه انسانیت تازه

انسانیت کهنه انسانیت تازه

کنفرانس مسح روح القدس

کنفرانس مسح روح القدس